اولین دوره ای که بصورت رسمی از طرف گروه مشاورین کار و کسب بیزینس پلاس برگزار شد 

با حضوری اولینهای گروه