طراحی سرنوشت یکی از اصلی ترین برنامه های کاری در طول برنامه مشاوره یکساله بیزینس پلاس بوده و هست 

هر چند وقت یکبار این دوره را برای عزیزانی که  به تازگی به جمع ما اضافه شده اند انجام میشه

در طول دوره طراحی سرونوشت  شروع به برنامه ریزی وهدف گذاری برای آینده ای بی نظیر بر مبنای شناخت و آینده نگری خواهیم کرد 

بر اساس طرح اصلی چرخ زندگی سعی در تکمیل این چرخه میکنیم