دومین دوره طراحی سرنوست در فضایی بسیار زیبا در محیط باغ رستوران خوشنویس