ماموریت زندگی 

برنامه ای که هر نوبت که برگزار میشه دستاوردهای عجیبی داره