آیا واقعا فکر میکنید مشتری ارباب ماست؟

مشتری تنها کسی است که در مجموعه میتواند هر کاری انجام دهد!

ما در این ویدئو بابت نگاه مشتری صحبت خواهیم کرد و حتما تا انتهای ویدئو دنبال کنید.