قسمت اول

قسمت دوم

یا با هم می بریم، یا باهم می بازیم!

تو (فروشنده) نمیتونی توی فروش یک طرفه بازی کنی!

اگر قرار باشه توی فروش فقط به منافع فکر بکنی وارد یک بازی برنده ، بازنده می شید...

در مورد فوق مشتری بلاشک بازنده هست و این رابطه هیچ وقت ادامه دار نخواهد بود.

حتما این ویدئو را تا انتها مشاهده نمایید.

منبع : بیزینس پلاس